Tvrtka Raptor d.o.o. koristi bespovratna sredstva u svrhu daljnjeg razvoja vlastitih poslovno proizvodnih mogućnosti, a sve uz pomoć sufinanciranja od strane NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2021. – 2026. 

Predmetnim projektom vrši se priprema Društva prijavitelja za potpunu digitalnu transformaciju kroz optimizaciju ključnih poslovnih procesa Društva i to implementacijom naprednih digitalnih softverskih alata, edukacijom zaposlenika za korištenje naprednih alata za potrebe njihove pune implementacije te kroz radikalnu inovaciju poslovnih modela. 

Projektom se planira provesti: 

 1. Optimizacija 6 poslovnih procesa za potrebe jačanja konkurentnosti prijavitelja; 
 • Knjigovodstvo i financije – Kroz novi ERP izvršiti će se značajno poboljšanje u procesima naplate i vođenju financija. Postati će dostupne opcije automatskog povezivanja s bankama za potrebe evidentiranje uplata i vršenje plaćanja; 
 • Upravljanje i uvođenje procesa prodaje – uvođenjem naprednog CRM sustava omogućiti će se kvalitetno vođenje prodajnog procesa u svim fazama s elementom automatizacije, poput automatskih follow-up ova, automatskog evidentiranje sve komunikacije, automatskih podsjetnika i automatske kategorizacije svih novih upita prema potencijalu upita; 
 • Upravljanje kupcima – upravljanje kupcima vršiti će se kroz ERP i CRM na način da će se evidentirati cjelokupni životnog ciklusa kupca uz prepoznavanje potencijala za cross-sale ili up-sale, sa značajnim povećanjem korisničkog iskustva; 
 • Upravljanje izvođenja radova – nabavom naprednih softverskih komponenti omogućiti će se digitalizacija radnih naloga s realnim uvidom u efikasnost pojedinog tehničara i inženjera, omogućiti će se pregled statusa radnih naloga u realnom vremenu, uz mogućnost davanja uvida klijentu u status izvršenja posla u realnom vremenu. Navedenim se omogućuje potpuna transparentnost što pozitivno utječe na zadovoljstvo klijenta; 
 • Upravljanje prijavama i kvarovima (tehnička podrška) – optimizacijom ovog procesa naprednim digitalnim alatima omogućiti će ubrzano, sustavno i evidentirano upravljanje prijavama klijenata uz njihov uvid u status prijave; 
 • Upravljanje dokumentima – uvođenjem digitalnih komponenti izvršiti će se potpuna digitizacija dokumentacije te će se omogućiti digitalno potpisivanje dokumenata i ugovora, čime će se u potpunosti eliminirati zastarjeli analogni procesi. 

Nove tehnologije će povećati sposobnost poduzeća da efikasnije koordinira svoje aktivnosti, čime će se omogućiti prijavitelju istraživanje novih geografskih tržišta (Slovenija, Austrija, Njemačka), odnosno tržišta kojima temeljem zastarjeli internih kapaciteta prijavitelj do sada nije imao pristup. Uz navedeno digitalna transformacija će omogućiti plasiranje proizvoda prijavitelja prema velikim organizacijama, nešto za što trenutačno nema kapaciteta.  

Rezultati projekta ostati će trajno institucionalizirani know how na razini tvrtke koji će moći biti upotrijebljen u bilo kojem trenutku od strane budućih i trenutnih zaposlenika, a čime se stvaraju preduvjeti za uspješnu komercijalizaciju budućih inovativnih proizvoda ili usluga kao strateškog cilja tvrtke. 

Benefite projekta direktno će osjetiti zaposlenici, s obzirom da će projekt omogućiti bolje upravljanje poslovnim procesima, bolji uvid u zadatke, bolji doticaj s klijentima i krajnjim korisnicima te će upravljanje poslovanjem biti olakšano. Uz navedeno, biti će provedene edukacije s ciljem jačanja njihovih tehničko tehnoloških ekspertiza. Projektom će se izvršiti jačanje ljudskih kapaciteta kroz povećanje specifičnih znanja zaposlenik. Izvršiti će se edukacija minimalno 9 djelatnika prijavitelja za potrebe implementacije naprednih softverskih alata. Navedenim će se stvoriti tehnološka baza koja će prijavitelju omogućiti kontinuiran razvoj i držanje koraka s okolinom. Ulaganjem u optimizaciju procesa povećat će se razina automatizacije procesa Društva za čak 70% i to uvođenjem do sad nepostojećih digitalnih alata za potpuno novi poslovni proces s krajnjim ciljem pripreme za uspješniju komercijalizaciju budućih grana proizvoda. 

Krajnji korisnik će iskusiti veću razinu pokrivenosti te automatsko otklanjanje bilo kakvih teškoća. Po pitaju konkretnih grupacija projekt će imati efekt na: 

 • fizičke osobe; 
 • MSP – ove; 
 • vladine i nevladine organizacije; 
 • Po završetku projekta i na velika poduzeća. 
 1. Inovacija poslovnog modela 
 1. Interni poslovni model, trenutačno stanje i očekivana promjena:

Interni poslovni model definiran je pomoću alata „Platno poslovnog modela“,  koje služi za strateško upravljanje za brzo i jednostavno definiranje i komuniciranje poslovnih ideja ili koncepata. Predmetnim projektom izvršiti će se inovacija internog poslovnog modela, odnosno interne organizacije rada. Navedeno uključuje: i. način na koji Društvo upravlja ključnim resursima poduzeća. Riječ je o sredstvima potrebnim za postizanje ključnih aktivnosti poslovanja; ii. način na koji poduzeće upravlja  aktivnostima organizacije poslovanja. Radi se o internim aktivnostima poslovanja, to su radnje koje poduzeće poduzima kako bi osiguralo efikasnu organizacijsku strukturu i dobru razmjenu informacija unutar organizacije i među odjelima. Ključne aktivnosti poduzeća su radnje koje tvrtka poduzima kako bi postigla ponudu vrijednosti klijente; iii. Način na koji Društvo upravlja strukturom troškova – definirana je kao novčani trošak poslovanja poduzeća. 

Trenutačna iskorištenost elemenata digitalizacije u internom poslovanju Društva prijavitelja je minimalna s malom razinom automatizacije te velikim oslanjanjem na analogne procese i zastarjele aplikacije. Riječ je o desktop alatima kao što su: Wand poslovno informacijski sustav za potrebe računovodstva te Office 365. 

Detektirana su 3 glavna rizika prilikom korištenja zastarjelih desktop aplikacija za vođenje poslovanja poduzeća: 

 • Rizik gubitka financijskih podataka uslijed kvara na hard drive – u, bilo da se radi o fizičkom oštećenju ili kibernetičkom napadu; 
 • Gubitak vremena zbog obrada podataka odnosno unašanja individualnih  računa, troškova, bankovnih transakcija i slično; 
 • Skriveni troškovi uslijed održavanje rutina sigurnosnog kopiranja, nadogradnje softvera, dodatne računovodstvene naknade za rješavanje problema i slično; 

Wand kao alat ne zadovoljava specifične djelatnosti i načine vođenja robno materijalnog knjigovodstva, posebno one koje zahtijevaju praćenje LOT-ova, rokove isteka valjanosti, FIFO ili LIFO metodu i sl. Wand je poslovno informacijski sustav razvijen za najširi krug korisnika, odnosno nije dovoljno profesionalan za potrebe Društva. Riječ je o ručnom alatu koji dozvoljava izvoz podataka u excel formatu za daljnju uporabu. Zapisivanje transakcija na taj način iziskuje suviše vremena da bi bilo efikasno te uz navedeno postoji rizik gubitka podataka i pogrešaka prilikom unosa podataka. 

Na razini Društva prijavitelja, predmetnim projektom izvršiti će se zamjena zastarjelih alata koji koče poslovanje s novim softverskim komponentama baziranima u cloudu čime će se optimizirati niz internih procesa poput knjigovodstva, financija i računovodstva te elemenata procesa upravljanja kupcima. 

Navedeno će rezultirati: 

 • smanjenjem troškova; 
 • boljom internom organizacijom rada; 
 • efikasnijom preraspodjelom posla; 
 • boljom komunikacijom između organizacijskih jedinica; 
 • većom razinom sigurnosti uslijed smanjenja opasnosti od kibernetičkih napada ili pada sustava; 
 • boljom pripremljenosti za ostvarivanje veće konkurentnosti na tržištu. 
 1. Eksterni poslovni model, trenutačno stanje i očekivana promjena:

Eksterni poslovni model definiran je pomoću alata „Platno poslovnog modela“,  koje služi za strateško upravljanje za brzo i jednostavno definiranje i komuniciranje poslovnih ideja ili koncepata. Predmetnim projektom izvršiti će se inovacija eksternog poslovnog modela, odnosno eksterne organizacije rada. 

Prilikom komunikacije s klijentima prijavitelj se trenutačno oslanja na Trello digitalni alat. Trello je besplatni alat pogodan za vođenje manjih projekata, odnosno jedne vrste projekata, međutim, može biti problem ako tim raste i projekti postaju složeniji.  Navedeno nije u skladu s planiranjem širenjem na nova tržišta te postaje otegotna okolnost. 

Predmetnim projektom nabavlja se napredni CRM sustav koji će se koristiti za potpunu digitalizaciju i automatizaciju načina poslovanja i komunikacije prema klijentima. Projektom će se izvršiti inovacije: 

 • Automatizacija prodajnog osoblja: Automatizacija rutinskih funkcija prodaje, marketinga i podrške koje oduzimaju dragocjeno radno vrijeme, dajući više vremena za stavljanje fokusa na kupca. Optimizacija tijekova rada koji pomažu smanjiti ručni unos podataka, eliminirati suvišnosti i ubrzati cjelokupni proces. 
 • Upravljanje prodajnim procesom: Eliminira mogućnost greške u koracima time što uvođenjem plana rada omogućuje prodajnom timu uvid u to što učiniti u svakoj  procesa. Pomaže u  definiranju prodajnog procesa koji će pratiti cijeli tim. 
 • Višekanalnost: Omogućuje interakciju s kupcima i potencijalnim kupcima u stvarnom vremenu. Omogućuje korisniku pristup informacijama o tome kada netko dođe u doticaj s proizvodom ili uslugom (brandom) prijavitelja, bilo da potencijalni kupac pregledava njegovu web-stranicu, čita e-poštu upućenu od strane prijavitelja ili govori o brendu prijavitelja na društvenim medijima. 
 • Analitičnost: Alat je u potpunosti namijenjen daljnjem rastu poslovanja prijavitelja. Pruža mogućnost mjerenja izvedbi svake prodajne aktivnosti i dijeljenje kvota na mjerljive i dostižne ciljeve koristeći CRM alate za izvještavanje, analitiku i predviđanja. 
 • Umjetna inteligencija: Program uključuje i komponentu umjetne inteligencije za potrebe efikasnijeg upravljanja CRM podacima. Navedeno omogućuje intuitivno nuđenje nužnih informacije koje su potrebite sukladno vrsti radnji koje se izvršavaju u trenutku, vodi bilješke, predviđa budućnost prodaje, otkriva anomalije, automatizira zadatke. 

Kombinacijom detaljno razrađenih poslovnih procesa, načinom njihove optimizacije te kombinacijom s inoviranjem poslovnog modela, Društvo prijavitelja će osigurati konkurentsku prednost u odnosu na postojeću, ali i na buduću konkurenciju. Navedeno će rezultirati povećanjem prihoda od prodaje te općim rastom i razvojem.